Written by Letyciah Makusha.

CHAPTER 1.

“No mom l won’t do it ,l have been quite all this while muchindiita rema pamberi pevanhu kundiitisa zvandisingadi kuri kuda kufadza imi zvino hamufadzike ndiregeiwo ndirarame zvandoda ini kwete kuraramira imi.

Handina kukukumbirai kuti mundizvare ini enough is enough”. Ndainge ndanetawo ini nekuitiswa namai vangu ,ndakazvarwa ndiri zai regondo ndiri musikana ane 23 years ndinonzi Andile Ncube.Ndakatozvarwawo murich family zvese zviri correcct asi hupenyu hwandiri kuraramiswa namai vangu hunorwadza chose misodzi inogara iripamatama kunge mwana anogara nastepmother.

_#Flashback_ This started when my father passed away due to heart attack iyo yainge yakonzereswa namai vangu yes l really knew the whole truth nokuti zvese zvakaitika ndichiona iyi tozoitaura regai timbopasiya.Pakafa baba vangu ndaiva ne13years uye upfumi hwedu hwakabva hwangoparara nokuti mai vangu vaisagona kumanager mabusiness anga asara.Amai vaona kuti vatadza vakabva vanditi, “My daughter you are the only thing that l ‘m left with so you must contribute for our better living you are my source of wealth you have to use what you have yo achieve something”. Ndakadzamisa pfungwa ndichida kunyatsobatanidza mashoko amai vangu kuti aimborevei chaizvo asi hapana chandakabura mudehenya rangu.

“Ndichakutsanangurira mwanangu kuti zvijeke kwauri,tarisa uone hupenyu hwatiri kurarama nehwataimborarama zvakatosiyana zvachose.Baba vako vachazvinzwa pamba pano paiera taidya kudya kuneutano tarisa nhasi todye nhoko dzezvironda here iwe uripo? Zvawadai watokura mwanangu ndatotaura nemunhu anogona kupedza nhamo yatinayo iyi.” Ndakatomboti kamoyo nyevenukei ndanzwa kuti pane munhu aigona kupedza nhamo yedu.Hama dzangu haizi nyore kuzotambura iwe waimbowana chese chaunoda.

Ndakarindira munhu ainzi achauya asi handina wandakaona.Kwatove kuma 8 dzeusiku ndipo pandakanzwa knock kudoor kunovhura kudai ndokuona rino zihofori yerume airatidza kuti akayamwa aka guta uye mari ndipo pamuzinda wayo.Vakapinda baba vaya uku vachizhinya kwete zvekutamba ndakatozvishaira pazvo ini.Takakwazisana ndichibva ndanzi ndaifanirwa kufadza baba ava kana ndaida egood living. “Nhai mhamha ko hupenyu hwatiri kurarama hwakaipei chaizvo iyo good living yamunoreva iyi moda kuti ndiite sei chaizvo,mungarombeswa nekuda zvinhu here mhamha varegei vadzokere zvavo kana kuri kuromba kwete ndaramba zvangu” Ndakaerekana ndapihwa gwati ndikairidza mhere ndipo pavakazondinyengetedza ndikabvuma kunyaradzwa kwacho futi. “You are my source of wealth Andie,handifanirwe kutambura iwe uripo so.”

Ndakaedza kubatanidza zvaireva amai vangu asi ndiri pakati pekufunga kuti vaida kuedza kutii vakabva vauya pandaiva ndakagara ndokundibata ruoko vachinditarisa mumaziso pachiso pacho pachiratidza kufara.Ndiri pakati pekushushikana ndichiona mamiriro ainge akaita zvinhu ndaiona sekunge amai vangu vainge voda kunditengesa.Ndakazoita zvekuvhunduka ndanzwa izwi raiti “Andie” ndakasimudza musoro ndichiita zvekuvhunduka nekuti raiva inzwi remurume uya asi chakandishamisa tainge tasara tiri vaviri mumba umu izvo zvakaita hana yangu irove ndichiona murume uya akatarisa pachipfuva pangu neziso reruchiva izvo zvakaita ndisimuke nditize asi hakuna kure kwandakaenda ndadhonzwa ndichikandwa pamubhedha murume uya ndokuuya pamusoro pangu.

Ndakamboedza kurwisa asi zvakashaya basa kusvika murume uya andibata chibharo…Akati achipedza zvaaida ndokusimuka achindisiya iri misodzi chete.Shuwa vangu vandaiti amai vanga siye munhu achindibata chibharo ivo varipo here?Zuva iri ndakademba baba vangu dai vaiva zvavo vapenyu zvimwe vaindirwira hondo dzangu.Ndiri pakati pekuchema mhamha vakabva vapinda kana kumbonditarisa havo asi kuenda pamurume uya vachisvikoti , “Apa ndinotoda mari yakawandisa nekuti wazvionaka ,wangu mwana anga achiri fresh ndiwe watanga kurima mumunda umu”.

Murume uya akangoseka achibata amai vangu ruoko vachibuda..Mashoko amai vangu akaramba achidzoka mumusoro mangu zvekuti simba chairo ndiro rainge risisimo mandiri. Ndakatanga kunzwa kuzvisema,,i started asking myself,Why me?What have i done to deserve this?ndakatanga kuzviona like i worth nothing.Ndiri pakati pekuzvibvunza mibvunzo yaishaya mupinduri amai vangu vakabva vapinda vakabata mari izvo zvakaita ndiwedzere kurwadziwa kana simba rekutaura ndakarishaya misodzi ndiyo yaingoyerera bedzi. “We are rich Andie'” (with a big smile on her face)moyo wangu wakarwadziwa zvekuti zuva iri ndakazvibvunza kuti shuwa ava ndiamai vangu here ?chandakakwanisa kuita kutarisa chete ndichibva ndati ,,, “Ndinokumbirawo mundiuraye henyu”.

Vakanditarisa neziso reruvengo chairo vachibva vati, “Not so fast my love”. Vakasimuka vakabata envelop yanga yakafuta kwazvo ndakasara ndichieredza misodzi ikasvika pakuoma chaiko.Ndakazvishora nechibody chandaiva nacho at 13 ndaiita kunge munhu ane 18 years.Zvisinei ndakakweva makumbo ndokusviko zvambarara pabed ndakatozobiwa nehope kunze koedza.Ndakazomuka zvangu kwatova masikati ndakashamisika ndichiona mumba muchievedza nemidziyo yakaisvonaka kwazvo.Ndakasekerera ndakatarisa kudero ndakazonzwa mai vangu voti, “wazvifarira ka mwanangu tarisa mumba medu manaka iwe ndakutengerawo hembe idzi”. Vakadero vachidzibhedhenura ndokuona zviri zvigwishu zvekuti ukapfeka munhu wese anenge achingokucheuka. “Handipfeke zvakadero ini” “kana usingadi kuita zvandoda gara wabva pano vakadero,” vachifinyama zvavo.Ndakafunga kutiza pamba apa asi ndakatadza kana kuziva kuti ndoendepi zvangu.

Ndakagara mazuva ndisingaendi kuchikoro pandakazoenda pacho ndainge ndatopihwa mitemo inegumi hanzi ndinofanirwa kucasher mari everyday zvekuti ndichazviita sei vaisave nebasa nazvo.Kana ndimiwo ndaizozviita sei pakadai? Zuva iri chero kuchikoro chaiko handina zvandakadzidza ndainzwa kureremewa zvakanyanya.Takazobuda zvedu pachikoro todzokera kumba asi ini moyo wangu wakandirambira kuti ndinange kumba.Ndakangotanga kufamba ndichienda chero kwandaienda ndaisakuziva.Kwakati zvino kwasviba ndichibva ndangotsvaka mashizha ndokuwaridza padivi penzira ndokutsamhira satchel yangu.Ndakabiwa nehope ndrimundangariro ndakazopeputswa nevanhu vaitaura, “kamwana aka karikuitei kega musango muno asi hakazivi here kuti kwaChikwanha kowanikwa zvese mbavha,mhombwe nevaroyi ,zvino nhasi ndotombokaravira”. Ndainge ndichinyepedzera kurara zvangu asi ndichinzwa izvi ndakasimuka ndokuedza kutiza asi handina kure kwandakaenda ndaive ndatobatwa.Ndakangokweviwa ndokudamburirwa dress rekuchikoro achindikandira pasi ndikaitwa zvinorova, “Haiwawo kajoki aka nezera irori kanga katovhurwa nguvai ,dai kari sealed taikanzwira tsitsi manje ndaita kupinda ndichimhanya kuratidza kuti akaururwa nehombe chaiyo zvino toda kukachinjanisa kachaudza vamwe.” Ndakashandurwa ndashandurwazve vachichinjana vari vatatu ndakangozosiiwa ndati rapata pasi kana simba rekuchema ndakarishaya.

Ndainzwa kuzvisema muviri wangu apo ropa raita kubuda none stop kusikarudzi uku.Ndakazongoona kuti pano ndofira mahara better ndidzokere zvangu kumba.Ndakatanga kugwesha nesango kusvika ndazobudukira paroad yemota ndakaramba ndichigwesha kuchichenawo ndaisvikawo pamba muH munova ndimo mataigara kuChitungwiza.Ndakavhura door amai vangu vachindiona pachinzvimbo chekunditambira nemufaro kuti ndadzoka ndrimupenyu vakabva vangoti, “mari yacho yawashandira usiku hwese iripi?” End of chapter 1 Drop comments

Leave a Reply